ابزارهای خوشنویسی

ابزارهای خوشنویسی وسایل و ابزار خوشنویسی در خلق یک اثر مطلوب بسیار موثرند. ابزار خوب مشوق هنرمند در ادامه کار و پیشرفت اوست. ابزار مهم و اصلی خوشنویسی عبارتند از: قلم‌نی نوع مرغوب آن از نی‌های دزفولی (برای قلم‌های ریر… Continue Reading