تخریب ابنیه تاریخی، به بهانه‌ی ارزش افزوده زمین در تهران

تخریب ابنیه تاریخی، به بهانه‌ی ارزش افزوده زمین در تهرانمعاون اداره کل حفظ و احیای بناهای سازان میراث فرهنگی در برنامه زنده ˝صبح و گفت وگو˝ رادیو گفت وگو با اشاره به چرایی تخریب سازه‌های تاریخی در تهران، از جمله… Continue Reading