ابهام زدایی مهم ترین وظیفه شورای پنجم شهر رشت

ابهام زدایی مهم ترین وظیفه شورای پنجم شهر رشتگیل نگاه/محمد کهنسال عضو انجمن اسلامی مهندسان گیلان تخلفات رخ داده در شورای سوم به ویژه سال های آخر شورا که منجر به دادگاهی شدن عده ای از اعضای شورا گردید و… Continue Reading