افشاگری بزرگ «بعیدی نژاد» از «احمدی نژاد»

افشاگری بزرگ «بعیدی نژاد» از «احمدی نژاد»وکیل ملت: مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است. افشاگری بزرگ «بعیدی نژاد»… Continue Reading