المانیتور: چگونه «تلگرام» رسانه های ایران را تغییر می دهد؟

رشد قارچ گونه گروه و کانال تلگرامی و اشتراک اخبار و شایعات در آنها، رسانه های ایران را دستخوش تغییراتی کرده است. خرم خبر سیستم اطلاع رسانی