درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی /سارق راننده سرویس محل کار بود!!

درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی /سارق راننده سرویس محل کار بود!!یزدفردا”سرویس اجتماعی “حوادث”خبرهای پلیسی استان یزد- یزد- فردی که با سرقت گوشی یک خانم به شبکه اجتماعی “تلگرام” وی دست پیدا کرده بود شناسایی و توسط کارآگاهان پلیس… Continue Reading