هنر خولک بافی

هنر خولک بافی مجموعه: هنرهای دستی و ترسیمی   هنر خولک بافی، هنرهای دستی   دریاچه هامون به عنوان بزرگترین پهنه آبهای شیرین ایران وخاورمیانه،نقش اساسی درزندگی مردمان سیستان داشته که علاوه بر اثرات مثبت طبیعی، اقتصادی واجتماعی آن درآئین زرتشت… Continue Reading