رئیس جمهور مدیون همه ۸۰ میلیون ایرانیست|حسام آشنا|تلگرام

رئیس جمهور مدیون همه ۸۰ میلیون ایرانیست|حسام آشنا|تلگرامرئیس جمهور مدیون همه ۸۰ میلیون ایرانیست و مسئول است که برای امروز و فردای آنان تلاش کند. تهران – اقتصاد برتر -۱۰ مرداد ۹۶ رئیس جمهور مدیون همه ۸۰ میلیون ایرانیست|حسام آشنا|تلگرام… Continue Reading