من ZOOM

جلسه شورای عالی فضای مجازی زیادی بود مجلس جدی و خشک هم اکنون تا شویم آرام و خوش کام کنم تعریف صرفا محض خنده کلیپی را که دیدم در تلگرام فضا خوب است اگر باشد مجازی پر از اخبار و… Continue Reading