˝از آشیل تا مک‌دونا˝ شکسپیر را پشت سر گذاشت/ نمایشنامه‌خوانی ˝تانگوی تخم مرغ داغ˝

˝از آشیل تا مک‌دونا˝ شکسپیر را پشت سر گذاشت/ نمایشنامه‌خوانی ˝تانگوی تخم مرغ داغ˝
گروه تئاتر گره پروژه‌ی پژوهشی- مطالعاتی خود را با عنوان ˝از آشیل تا مک‌دونا˝ ، ˝از ساعدی تا مساوات˝ آغاز کرده است. در خبری دیگر از نمایشنامه‌خوانی ˝تانگوی تخم مرغ داغ˝ اکبر رادی می‌خوانیم. . . .

˝از آشیل تا مک‌دونا˝ شکسپیر را پشت سر گذاشت/ نمایشنامه‌خوانی ˝تانگوی تخم مرغ داغ˝

گروه تئاتر گره پروژه‌ی پژوهشی- مطالعاتی خود را با عنوان ˝از آشیل تا مک‌دونا˝ ، ˝از ساعدی تا مساوات˝ آغاز کرده است. در خبری دیگر از نمایشنامه‌خوانی ˝تانگوی تخم مرغ داغ˝ اکبر رادی می‌خوانیم. . . .
˝از آشیل تا مک‌دونا˝ شکسپیر را پشت سر گذاشت/ نمایشنامه‌خوانی ˝تانگوی تخم مرغ داغ˝

ورزشی