˝مکث˝ آیینه‌ای روبه کودکان کار

˝مکث˝ آیینه‌ای روبه کودکان کار
نمایشگاه گروهی عکس ˝کودکان کار˝ با عنوان ˝مکث˝ در نگارخانه شیخ هادی برگزار می شود. . . .

˝مکث˝ آیینه‌ای روبه کودکان کار

نمایشگاه گروهی عکس ˝کودکان کار˝ با عنوان ˝مکث˝ در نگارخانه شیخ هادی برگزار می شود. . . .
˝مکث˝ آیینه‌ای روبه کودکان کار