˝هزار و یک مکر˝ در تالار محراب به صحنه می‌رود/ سومین جلسه پنجشنبه‌های داستان‌خوانی

˝هزار و یک مکر˝ در تالار محراب به صحنه می‌رود/ سومین جلسه پنجشنبه‌های داستان‌خوانی
نمایش ˝هزار و یک مکر˝ در تالار محراب به صحنه می‌رود. سومین جلسه پنجشنبه‌های داستان‌خوانی هم با خوانش «حسین پاکدل» در این تالار برپا می‌شود. . . .

˝هزار و یک مکر˝ در تالار محراب به صحنه می‌رود/ سومین جلسه پنجشنبه‌های داستان‌خوانی

نمایش ˝هزار و یک مکر˝ در تالار محراب به صحنه می‌رود. سومین جلسه پنجشنبه‌های داستان‌خوانی هم با خوانش «حسین پاکدل» در این تالار برپا می‌شود. . . .
˝هزار و یک مکر˝ در تالار محراب به صحنه می‌رود/ سومین جلسه پنجشنبه‌های داستان‌خوانی