آبستره‌های قربانی‌نژاد در نگارخانه استاد غلامی شیراز

آبستره‌های قربانی‌نژاد در نگارخانه استاد غلامی شیراز
فارس: نمایشگاه آثار نقاشی آبستره اكسپرسیونیسم گلشن قربانی‌نژاد در نگارخانه استاد غلامی شیراز گشایش یافت. . . .

آبستره‌های قربانی‌نژاد در نگارخانه استاد غلامی شیراز

فارس: نمایشگاه آثار نقاشی آبستره اكسپرسیونیسم گلشن قربانی‌نژاد در نگارخانه استاد غلامی شیراز گشایش یافت. . . .
آبستره‌های قربانی‌نژاد در نگارخانه استاد غلامی شیراز

خبرگزاری ایران