آخرین اخبار از جایگزین تلگرام

آخرین اخبار از جایگزین تلگرام
فرهنگ , مجله جامعه نشست بررسی ابعاد جایگزینی مسئله تلگرام در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار و در آن درباره لزوم یا عدم لزوم جایگزینی شبکه های پیام رسان داخلی با تلگرام بحث و گفتگو شد.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، اولین نشست علمی از مجموعه نشست های ارزیابی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران باعنوان بررسی ابعاد جایگزینی مسئله تلگرام با حضور مهدی اسلامی رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق، سیدجعفر خورشاد مدیرعامل پیام رسان سروش و محمدمهدی کارگر مشاور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران پیش از ظهر شنبه ۱۱ آذرماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست کارگر گفت: تلگرام پدیده ای است که به این راحتی نمی توان راجع به آن حرف زد و دیگر جزیی از نظام اجتماعی مردم است. تلگرام از آن پدیده های عجیب کشور ماست و به راحتی نمی توان درباره آن تصمیم گرفت اما می توان ابعاد آن را مشخص کرد.
تصمیم نهایی با کاربر است
در ادامه خورشاد گفت: اگر قرار باشد درباره تلگرام جایگزینی اتفاق بیفتد ایران فقط می تواند نیمی از این کار را انجام دهد چون نمی …

آخرین اخبار از جایگزین تلگرام

فرهنگ , مجله جامعه نشست بررسی ابعاد جایگزینی مسئله تلگرام در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار و در آن درباره لزوم یا عدم لزوم جایگزینی شبکه های پیام رسان داخلی با تلگرام بحث و گفتگو شد.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، اولین نشست علمی از مجموعه نشست های ارزیابی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران باعنوان بررسی ابعاد جایگزینی مسئله تلگرام با حضور مهدی اسلامی رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق، سیدجعفر خورشاد مدیرعامل پیام رسان سروش و محمدمهدی کارگر مشاور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران پیش از ظهر شنبه ۱۱ آذرماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست کارگر گفت: تلگرام پدیده ای است که به این راحتی نمی توان راجع به آن حرف زد و دیگر جزیی از نظام اجتماعی مردم است. تلگرام از آن پدیده های عجیب کشور ماست و به راحتی نمی توان درباره آن تصمیم گرفت اما می توان ابعاد آن را مشخص کرد.
تصمیم نهایی با کاربر است
در ادامه خورشاد گفت: اگر قرار باشد درباره تلگرام جایگزینی اتفاق بیفتد ایران فقط می تواند نیمی از این کار را انجام دهد چون نمی …
آخرین اخبار از جایگزین تلگرام