آقای رئیس جمهور به بنر پشت سرت نگاه می کردی !/مردم گرسنه اند و تو به فکر تلگرام هستی ؟

آقای رئیس جمهور به بنر پشت سرت نگاه می کردی !/مردم گرسنه اند و تو به فکر تلگرام هستی ؟
در خطبه های این هفته نماز جمعه مناطق مختلف استان ، وضعیت گرانی و بودجه سال آینده باعث شد تا دولت روحانی و شخص وی به سیبل حملات تبدیل شود و تقریبا همه ی امامان جمعه با ادبیاتی تند به وی و برنامه هایش حمله کنند تا جایی که از واژه هایی مانند دروغگو استفاده کنند .

آقای رئیس جمهور به بنر پشت سرت نگاه می کردی !/مردم گرسنه اند و تو به فکر تلگرام هستی ؟

در خطبه های این هفته نماز جمعه مناطق مختلف استان ، وضعیت گرانی و بودجه سال آینده باعث شد تا دولت روحانی و شخص وی به سیبل حملات تبدیل شود و تقریبا همه ی امامان جمعه با ادبیاتی تند به وی و برنامه هایش حمله کنند تا جایی که از واژه هایی مانند دروغگو استفاده کنند .
آقای رئیس جمهور به بنر پشت سرت نگاه می کردی !/مردم گرسنه اند و تو به فکر تلگرام هستی ؟