آگهی استخدام نیروی الکترونیک و مونتاژکار در استان قزوین

آگهی استخدام نیروی الکترونیک و مونتاژکار در استان قزوین
آگهی استخدام نیروی الکترونیک و مونتاژکار در استان قزوین
آگهی استخدام نیروی الکترونیک و مونتاژکار
افراد زیر جهت همکاری در قزوین استخدام می شود:
نیروی الکترونیک: دو نفر مونتاژکار: ۵ نفر
ارسال مشخصات از طریق تلگرام به شماره موبایل: ۰۹۰۳۳۴۵۴۴۹۶

آگهی استخدام نیروی الکترونیک و مونتاژکار در استان قزوین

آگهی استخدام نیروی الکترونیک و مونتاژکار در استان قزوین
آگهی استخدام نیروی الکترونیک و مونتاژکار
افراد زیر جهت همکاری در قزوین استخدام می شود:
نیروی الکترونیک: دو نفر مونتاژکار: ۵ نفر
ارسال مشخصات از طریق تلگرام به شماره موبایل: ۰۹۰۳۳۴۵۴۴۹۶
آگهی استخدام نیروی الکترونیک و مونتاژکار در استان قزوین

تلگرام