آیا تلگرام شنود می شود؟

آیا تلگرام شنود می شود؟
تلگرام مدعی است اشخاص ثالث و حتی مدیرانش هم به اطلاعات کاربران دسترسی ندارند و می گوید پیام ها و فایل ها دارای یک دوره زمانی خود تخریبی است که بعد از مدتی پس از خوانده شدن، حذف می شوند.

آیا تلگرام شنود می شود؟

تلگرام مدعی است اشخاص ثالث و حتی مدیرانش هم به اطلاعات کاربران دسترسی ندارند و می گوید پیام ها و فایل ها دارای یک دوره زمانی خود تخریبی است که بعد از مدتی پس از خوانده شدن، حذف می شوند.
آیا تلگرام شنود می شود؟

مدلینگ