آیا می توان با عاملان یازده هزار کانال تلگرانی برخوردار کرد؟!

آیا می توان با عاملان یازده هزار کانال تلگرانی برخوردار کرد؟!
تلگرام با ردوبدل کردن روزانه 15 میلیارد پیام پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در ایران است. مردم کشورمان در محیط تلگرام بیش از 170 هزار شبکه تلگرامی به راه انداخته اند که در این میان یازده هزار کانال بیش از 5000 نفر عضو دارد. هر کاربر ایرانی بطور میانگین در ده کانال عضویت دارد و روزانه بیش از 100 مطلب را از تلگرام مطالعه می کنند.

آیا می توان با عاملان یازده هزار کانال تلگرانی برخوردار کرد؟!

تلگرام با ردوبدل کردن روزانه 15 میلیارد پیام پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در ایران است. مردم کشورمان در محیط تلگرام بیش از 170 هزار شبکه تلگرامی به راه انداخته اند که در این میان یازده هزار کانال بیش از 5000 نفر عضو دارد. هر کاربر ایرانی بطور میانگین در ده کانال عضویت دارد و روزانه بیش از 100 مطلب را از تلگرام مطالعه می کنند.
آیا می توان با عاملان یازده هزار کانال تلگرانی برخوردار کرد؟!