ابهام زدایی مهم ترین وظیفه شورای پنجم شهر رشت

ابهام زدایی مهم ترین وظیفه شورای پنجم شهر رشت
گیل نگاه/محمد کهنسال
عضو انجمن اسلامی مهندسان گیلان
تخلفات رخ داده در شورای سوم به ویژه سال های آخر شورا که منجر به دادگاهی شدن عده ای از اعضای شورا گردید و اتفاقات رخ داده در شورای چهارم از انتخاب آقای خلیلی به عنوان شهردار تا استیضاح وی و ماه ها اداره شهر با سرپرست و سپس انتخاب آقای ثابت قدم که به نظر می رسید شانس چندانی ندارد تا کارهای خاص و پرحاشیه انجام شده توسط آقای ثابت قدم و چند بار استیضاح ناموفق وی و درنهایت برکناری او در آخرین روزهای فعالیت شورای چهارم البته در کنار بسیاری از اتفاقات ریزودرشت ازجمله نکاتی است که حساسیت عموم شهروندان رشت را نسبت به موضوعات شهری به دنبال داشت.
همچنین از تأثیر ابزارهای رسانه ای روز به ویژه همه گیر شدن تلگرام نیز نمی توان نام نبرد که در کنار رفتارهای حاشیه ای و بعضاً متناقض و غیرقابل پیش بینی برخی اعضای شورای چهارم مباحث شهری را علاوه بر خواص برای عموم شهروندان نیز حساس نمود .
اما مهم ترین عامل حساسیت شهروندان به موضوع از نظر نگارنده عدم شفافیت و به جای آن وجود ابهامات فراوان در انعکاس فعالیت های شورا و شهرداری بود که فضا را برای طرح …

ابهام زدایی مهم ترین وظیفه شورای پنجم شهر رشت

گیل نگاه/محمد کهنسال
عضو انجمن اسلامی مهندسان گیلان
تخلفات رخ داده در شورای سوم به ویژه سال های آخر شورا که منجر به دادگاهی شدن عده ای از اعضای شورا گردید و اتفاقات رخ داده در شورای چهارم از انتخاب آقای خلیلی به عنوان شهردار تا استیضاح وی و ماه ها اداره شهر با سرپرست و سپس انتخاب آقای ثابت قدم که به نظر می رسید شانس چندانی ندارد تا کارهای خاص و پرحاشیه انجام شده توسط آقای ثابت قدم و چند بار استیضاح ناموفق وی و درنهایت برکناری او در آخرین روزهای فعالیت شورای چهارم البته در کنار بسیاری از اتفاقات ریزودرشت ازجمله نکاتی است که حساسیت عموم شهروندان رشت را نسبت به موضوعات شهری به دنبال داشت.
همچنین از تأثیر ابزارهای رسانه ای روز به ویژه همه گیر شدن تلگرام نیز نمی توان نام نبرد که در کنار رفتارهای حاشیه ای و بعضاً متناقض و غیرقابل پیش بینی برخی اعضای شورای چهارم مباحث شهری را علاوه بر خواص برای عموم شهروندان نیز حساس نمود .
اما مهم ترین عامل حساسیت شهروندان به موضوع از نظر نگارنده عدم شفافیت و به جای آن وجود ابهامات فراوان در انعکاس فعالیت های شورا و شهرداری بود که فضا را برای طرح …
ابهام زدایی مهم ترین وظیفه شورای پنجم شهر رشت