اختلال تلگرام در اروپا و ایران

اختلال تلگرام در اروپا و ایران
بررسی سایت Downdetector نشان می دهد، این اختلالات کلی بوده و علاوه بر ایران در اروپا نیز مشکلاتی وجود داشته است.

اختلال تلگرام در اروپا و ایران

بررسی سایت Downdetector نشان می دهد، این اختلالات کلی بوده و علاوه بر ایران در اروپا نیز مشکلاتی وجود داشته است.
اختلال تلگرام در اروپا و ایران