از مکاشفات باهنر تا آخرین سنگر تلگرام

از مکاشفات باهنر تا آخرین سنگر تلگرام
وحید میرزایی
بنده صبح که از خواب بیدار شدم و از خانه به سمت استودیو می آمدم(هرمز شجاعی مهر طور) با اخباری روبه رو شدم که از تعجب تمام موهای بدنم سیخ شد و الان که در خدمت شما هستم همچنان از حالت سیخی در نیامده. در اینجا قصد دارم بخشی از این اخبار را با شما به اشتراک بگذارم تا همه در این سیخی مو با هم شریک شویم.
محمدرضا باهنر نایب رئیس سابق مجلس گفت«رئیس جمهوری اسم دولت دوازدهم را تدبیر و اقدام بگذارد.» (45 دقیقه سکوت معنادار)
اساساً آقای باهنر از آن دسته سیاستمدارانی است که خیلی پیش می آید آدم در مقابلش سکوت کند. یعنی اظهار نظرهایشان به نحوی است که ترجیحاً باید جلوی ایشان نشست و همینجور پشت سر هم سکوت کرد. بعضی ها از این اخلاق ها دارند. خودم دوستی داشتم که همین طور بود. از اینکه بگذریم آقای باهنر غالباً راهکارهایشان به شکلی است که با تغییر لغات و مفاهیم کل مسأله را حل می کنند. زمانی که در مجلس بودند نیز با لاک گرفتن عنوان و مشخصات لایحه ها، طرح ها و مصوبه ها و تغییر نام آنها، به مدیریت کلان کشور خصوصاً در دوران مهرورزی کمک شایانی کردند. با همان حالت سکوت و با حفظ آرامش به …

از مکاشفات باهنر تا آخرین سنگر تلگرام

وحید میرزایی
بنده صبح که از خواب بیدار شدم و از خانه به سمت استودیو می آمدم(هرمز شجاعی مهر طور) با اخباری روبه رو شدم که از تعجب تمام موهای بدنم سیخ شد و الان که در خدمت شما هستم همچنان از حالت سیخی در نیامده. در اینجا قصد دارم بخشی از این اخبار را با شما به اشتراک بگذارم تا همه در این سیخی مو با هم شریک شویم.
محمدرضا باهنر نایب رئیس سابق مجلس گفت«رئیس جمهوری اسم دولت دوازدهم را تدبیر و اقدام بگذارد.» (45 دقیقه سکوت معنادار)
اساساً آقای باهنر از آن دسته سیاستمدارانی است که خیلی پیش می آید آدم در مقابلش سکوت کند. یعنی اظهار نظرهایشان به نحوی است که ترجیحاً باید جلوی ایشان نشست و همینجور پشت سر هم سکوت کرد. بعضی ها از این اخلاق ها دارند. خودم دوستی داشتم که همین طور بود. از اینکه بگذریم آقای باهنر غالباً راهکارهایشان به شکلی است که با تغییر لغات و مفاهیم کل مسأله را حل می کنند. زمانی که در مجلس بودند نیز با لاک گرفتن عنوان و مشخصات لایحه ها، طرح ها و مصوبه ها و تغییر نام آنها، به مدیریت کلان کشور خصوصاً در دوران مهرورزی کمک شایانی کردند. با همان حالت سکوت و با حفظ آرامش به …
از مکاشفات باهنر تا آخرین سنگر تلگرام