اسفندیار، هیتلر نیست، پهلوانی مقدس است

اسفندیار، هیتلر نیست، پهلوانی مقدس است
سیدرضا اورنگ: داستان رستم و اسفندیار، از زیباترین و پندآموزترین داستان‌های، نه تنها شاهنامه، بلکه جهان است. . . .

اسفندیار، هیتلر نیست، پهلوانی مقدس است

سیدرضا اورنگ: داستان رستم و اسفندیار، از زیباترین و پندآموزترین داستان‌های، نه تنها شاهنامه، بلکه جهان است. . . .
اسفندیار، هیتلر نیست، پهلوانی مقدس است

موزیک سرا