اطلاعی از موضوع انتقال سرورهای تلگرام ندارم

اطلاعی از موضوع انتقال سرورهای تلگرام ندارم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به عنوان مقام مسئول در زمینه ارتباطات کشور، اطلاعی از موضوع انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران ندارم.

اطلاعی از موضوع انتقال سرورهای تلگرام ندارم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به عنوان مقام مسئول در زمینه ارتباطات کشور، اطلاعی از موضوع انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران ندارم.
اطلاعی از موضوع انتقال سرورهای تلگرام ندارم

ایرانی