افتتاح دومین جشنواره سینما مدرسه

افتتاح دومین جشنواره سینما مدرسه
دومین جشنواره سینما مدرسه با حضور اهالی فرهنگ و هنر افتتاح می‌شود. . . .

افتتاح دومین جشنواره سینما مدرسه

دومین جشنواره سینما مدرسه با حضور اهالی فرهنگ و هنر افتتاح می‌شود. . . .
افتتاح دومین جشنواره سینما مدرسه

نفت آموزش پرورش دولتی