اقتصاد مجازی

اقتصاد مجازی
حضور رمال ها در تلگرام و اینستاگرام
ایسنا| «دعانویسی برای ازدواج» این نخستین عبارتی است که بعد از درج کلمه دعانویسی در جست وجوگر گوگل پدیدار می شود. در رتبه بعدی «طلسم ازدواج فوری» است. این دو مورد از کلیدواژه های پربیننده ای است که رمالان و دعانویسان با آن درفضای مجازی کاسبی می کنند. تعداد اعضای کانال تلگرام دعانویسان گاهی به چند هزار عضو می رسد و قیمت دعانویسی تا یک میلیون تومان نیز می رسد. این درحالی است که پلیس فتا پیش از این گفته است با فعالیت های غیرقانونی فضای مجازی و ازجمله دعانویسی مبارزه م …

اقتصاد مجازی

حضور رمال ها در تلگرام و اینستاگرام
ایسنا| «دعانویسی برای ازدواج» این نخستین عبارتی است که بعد از درج کلمه دعانویسی در جست وجوگر گوگل پدیدار می شود. در رتبه بعدی «طلسم ازدواج فوری» است. این دو مورد از کلیدواژه های پربیننده ای است که رمالان و دعانویسان با آن درفضای مجازی کاسبی می کنند. تعداد اعضای کانال تلگرام دعانویسان گاهی به چند هزار عضو می رسد و قیمت دعانویسی تا یک میلیون تومان نیز می رسد. این درحالی است که پلیس فتا پیش از این گفته است با فعالیت های غیرقانونی فضای مجازی و ازجمله دعانویسی مبارزه م …
اقتصاد مجازی