انتقاد تند علم الهدی از تاثیر تلگرام

انتقاد تند علم الهدی از تاثیر تلگرام
علم الهدی با بیان این که نابکارترین توطئه های دشمن در فضای انتخابات از طریق تلگرام به وجود آمد، تصریح کرد: در زمان انتخابات محتوای مجرمانه کانال های تلگرام مفاسد بسیاری را به وجود آورد و بزرگان نظام ما را با انواع دروغ ها مورد تهمت و افترا قرار داد.

انتقاد تند علم الهدی از تاثیر تلگرام

علم الهدی با بیان این که نابکارترین توطئه های دشمن در فضای انتخابات از طریق تلگرام به وجود آمد، تصریح کرد: در زمان انتخابات محتوای مجرمانه کانال های تلگرام مفاسد بسیاری را به وجود آورد و بزرگان نظام ما را با انواع دروغ ها مورد تهمت و افترا قرار داد.
انتقاد تند علم الهدی از تاثیر تلگرام

فروش بک لینک