انتقاد علی مطهری از برخی ائمه جمعه

انتقاد علی مطهری از برخی ائمه جمعه
خلیج فارس: علی مطهری در کانال تلگرام خود نوشت: امام جمعه بجنورد آقای ابوالقاسم یعقوبی گفته است: «سروصدایی که از لغو سخنرانی یک نماینده مجلس در مشهد ایجاد شده و رسانه ها را به خود مشغول کرده است مردم را از اهداف اصلی دور می کند. نباید مردم را سرگرم مسائل حاشیه ای کنیم تا مسائل اصلی یادشان برود.» بعد هم گفته است مسائل اصلی مسائل معیشتی است.
ظاهراً این آقای امام جمعه مسئله آزادی بیان را از مسائل اصلی نمی داند و این حاکی از بی اطلاعی او از قانون اساسی و نظرات امام خمینی و شهید مطهری است، در حالی که هم …

انتقاد علی مطهری از برخی ائمه جمعه

خلیج فارس: علی مطهری در کانال تلگرام خود نوشت: امام جمعه بجنورد آقای ابوالقاسم یعقوبی گفته است: «سروصدایی که از لغو سخنرانی یک نماینده مجلس در مشهد ایجاد شده و رسانه ها را به خود مشغول کرده است مردم را از اهداف اصلی دور می کند. نباید مردم را سرگرم مسائل حاشیه ای کنیم تا مسائل اصلی یادشان برود.» بعد هم گفته است مسائل اصلی مسائل معیشتی است.
ظاهراً این آقای امام جمعه مسئله آزادی بیان را از مسائل اصلی نمی داند و این حاکی از بی اطلاعی او از قانون اساسی و نظرات امام خمینی و شهید مطهری است، در حالی که هم …
انتقاد علی مطهری از برخی ائمه جمعه