اهانت به هر کدام از زوجات پیامبر اهانت به ایشان است

اهانت به هر کدام از زوجات پیامبر اهانت به ایشان است
در صفحه تلگرام دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیاناتی از ایشان آمده که می فرمایند: « قاطعا عرض می کنم، اهانت به هر کدام از زوجات پیامبر اهانت به پیغمبر است»
رهبر انقلاب: «تعریض به سایر زوجات مطهرات پیغمبر نبایستی باشد. بالاخره زوجات پیغمبر محترمند؛ هر کسی به اینها اهانت کند – هر کدامشان باشد- به پیغمبر اهانت کرده؛ این را من قاطعا عرض می کنم… امیر المومنین (ع) با جناب عایشه آن رفتار را کرد… با زنی که به جنگ او آمده این جور با احترام رفتار کرد. به خاطر اینکه همسر پیغمبر بود و الا امیر المومنین (ع) ک …

اهانت به هر کدام از زوجات پیامبر اهانت به ایشان است

در صفحه تلگرام دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیاناتی از ایشان آمده که می فرمایند: « قاطعا عرض می کنم، اهانت به هر کدام از زوجات پیامبر اهانت به پیغمبر است»
رهبر انقلاب: «تعریض به سایر زوجات مطهرات پیغمبر نبایستی باشد. بالاخره زوجات پیغمبر محترمند؛ هر کسی به اینها اهانت کند – هر کدامشان باشد- به پیغمبر اهانت کرده؛ این را من قاطعا عرض می کنم… امیر المومنین (ع) با جناب عایشه آن رفتار را کرد… با زنی که به جنگ او آمده این جور با احترام رفتار کرد. به خاطر اینکه همسر پیغمبر بود و الا امیر المومنین (ع) ک …
اهانت به هر کدام از زوجات پیامبر اهانت به ایشان است