اولین تغییر مدیریتی توسط پدر تلگرام انجام شد

اولین تغییر مدیریتی توسط پدر تلگرام انجام شد
وزیر ارتباطات طی حکمی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را منصوب کرد.

اولین تغییر مدیریتی توسط پدر تلگرام انجام شد

وزیر ارتباطات طی حکمی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را منصوب کرد.
اولین تغییر مدیریتی توسط پدر تلگرام انجام شد