اکران آثاری از ˝مارلون براندو˝ و ˝چارلی چاپلین˝ در گالری ˝آس˝ تهران

اکران آثاری از ˝مارلون براندو˝ و ˝چارلی چاپلین˝ در گالری ˝آس˝ تهران
˝مارلون براندو˝ با فیلم‌های سینمایی ˝میسوری بریکس˝ و ˝سربازهای یک چشم˝ و ˝چارلی چاپلین˝ با فیلم سینمایی ˝دیکتاتور بزرگ˝ در شب‌های اکران گالری ˝آس˝ تهران حضور پیدا می‌کنند. . . .

اکران آثاری از ˝مارلون براندو˝ و ˝چارلی چاپلین˝ در گالری ˝آس˝ تهران

˝مارلون براندو˝ با فیلم‌های سینمایی ˝میسوری بریکس˝ و ˝سربازهای یک چشم˝ و ˝چارلی چاپلین˝ با فیلم سینمایی ˝دیکتاتور بزرگ˝ در شب‌های اکران گالری ˝آس˝ تهران حضور پیدا می‌کنند. . . .
اکران آثاری از ˝مارلون براندو˝ و ˝چارلی چاپلین˝ در گالری ˝آس˝ تهران

دانلود سرا