اگر به همسرتان و گوشی تلفن همراهش شک دارید بخوانید/آیا چک کردن گوشی همسر جرم است؟

اگر به همسرتان و گوشی تلفن همراهش شک دارید بخوانید/آیا چک کردن گوشی همسر جرم است؟
آفتاب :
اگر شما هم به همسرتان و گوشی تلفن همراهش شک دارید این گزارش را بخوانید:
اعتماد به جای بدبینی و شک
توی مهمانی در خانه پدری، کنار اقوام، خواهرزاده و برادرزاده ات نشسته ای، همسرت در آشپزخانه مشغول کمک کردن و شستن ظرف های شام است، با خیال راحت گوشی تلفن همراه خود را در دست می گیری، تلگرام یا دیگر صفحه های مجازی را باز و شروع می کنی به چَت کردن، همان طور که غرق نوشتن و خواندن هستی ناگهان سایه ای بالای سرت می بینی، چشم که می اندازی همسرت ایستاده و می گوید باز هم که کله ات را فرو کردی داخل …

اگر به همسرتان و گوشی تلفن همراهش شک دارید بخوانید/آیا چک کردن گوشی همسر جرم است؟

آفتاب :
اگر شما هم به همسرتان و گوشی تلفن همراهش شک دارید این گزارش را بخوانید:
اعتماد به جای بدبینی و شک
توی مهمانی در خانه پدری، کنار اقوام، خواهرزاده و برادرزاده ات نشسته ای، همسرت در آشپزخانه مشغول کمک کردن و شستن ظرف های شام است، با خیال راحت گوشی تلفن همراه خود را در دست می گیری، تلگرام یا دیگر صفحه های مجازی را باز و شروع می کنی به چَت کردن، همان طور که غرق نوشتن و خواندن هستی ناگهان سایه ای بالای سرت می بینی، چشم که می اندازی همسرت ایستاده و می گوید باز هم که کله ات را فرو کردی داخل …
اگر به همسرتان و گوشی تلفن همراهش شک دارید بخوانید/آیا چک کردن گوشی همسر جرم است؟

پرس نیوز