ایجاد دفتر تخصصی هنرهای نمایشی در تالار هنر

ایجاد دفتر تخصصی هنرهای نمایشی در تالار هنر
اصفهان: معاون فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان گفت: رسالت افزونتری برای تالار هنر در قالب دفتر تخصصی هنرهای نمایشی در نظر گرفته شد که می‌تواند مایه مسرت برای اهالی تئاتر باشد و این دفتر ناظر به سیاست‌گذاری و هدایت و برنامه‌ریزی حوزه نمایشی در استان خواهد بود. . . .

ایجاد دفتر تخصصی هنرهای نمایشی در تالار هنر

اصفهان: معاون فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان گفت: رسالت افزونتری برای تالار هنر در قالب دفتر تخصصی هنرهای نمایشی در نظر گرفته شد که می‌تواند مایه مسرت برای اهالی تئاتر باشد و این دفتر ناظر به سیاست‌گذاری و هدایت و برنامه‌ریزی حوزه نمایشی در استان خواهد بود. . . .
ایجاد دفتر تخصصی هنرهای نمایشی در تالار هنر

استخدام