برجام نبود سرمایه گذاری هم نبود

برجام نبود سرمایه گذاری هم نبود
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در مطلبی در کانال تلگرام خود در مورد گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، واکنش نشان داد. حمید بعیدی نژاد در مطلب خود با اشاره به اینکه با توافق هسته ای روند کند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران معکوس شده است، گفت: «در سه ماهه بعد از اجرای برجام، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حدود 5/3 میلیارد دلار رسیده است.» بعیدی نژاد با اشاره به گزارش آنکاد نوشت: «درخصوص کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 که در رسانه ها انعکاس وسیعی داشت، بخشی از واقعیت در …

برجام نبود سرمایه گذاری هم نبود

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در مطلبی در کانال تلگرام خود در مورد گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، واکنش نشان داد. حمید بعیدی نژاد در مطلب خود با اشاره به اینکه با توافق هسته ای روند کند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران معکوس شده است، گفت: «در سه ماهه بعد از اجرای برجام، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حدود 5/3 میلیارد دلار رسیده است.» بعیدی نژاد با اشاره به گزارش آنکاد نوشت: «درخصوص کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 که در رسانه ها انعکاس وسیعی داشت، بخشی از واقعیت در …
برجام نبود سرمایه گذاری هم نبود

اخبار دنیای دیجیتال