برجام و تلگرام و دیگر هیچ!

برجام و تلگرام و دیگر هیچ!
برجام دقیقا به مثابه عشق مجازی است. شیرینی عشق های مجازی فاقد معنا و محتوا است. دور نیست آن روزی که حامیان متعم برجام در خلوت بگویند کاش برجام در حد همان آرزوی دست نایافتنی باقی می ماند و به روز تصویب و اجرا نمی رسید تا می توانستیم به مردم بگوییم ما می خواستیم معجزه ای فراتر از شق القمر کنیم اما حاکمیت انقلابی نگذاشت!

برجام و تلگرام و دیگر هیچ!

برجام دقیقا به مثابه عشق مجازی است. شیرینی عشق های مجازی فاقد معنا و محتوا است. دور نیست آن روزی که حامیان متعم برجام در خلوت بگویند کاش برجام در حد همان آرزوی دست نایافتنی باقی می ماند و به روز تصویب و اجرا نمی رسید تا می توانستیم به مردم بگوییم ما می خواستیم معجزه ای فراتر از شق القمر کنیم اما حاکمیت انقلابی نگذاشت!
برجام و تلگرام و دیگر هیچ!

پرشین موزیک