بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز جمعه

بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز جمعه
اخبار اقتصادی امروز ایسنا مجموعه ای از خبرهای مربوط به مذاکرات گازی، نارضایتی مردم از قطعات خودرو، جریان اخیر بازار طلا، یارانه، تلگرام و ایرلاین های جدید را در بر گرفته است.

 به گزارش ایسنا، برای مروری بر اخبار اقتصادی امروز-جمعه- این خبرگزاری گزیده ای از آنها در ادامه آمده است.
ترکمن ها هیات ایرانی را از فرودگاه بازگرداندند
درحالی که هیات مذاکره کننده ایرانی پس از زیاده خواهی ترکمن ها در مذاکرات گازی، با ترک مذاکرات درحال بازگشت به ایران بود، ترکمن ها در مواجهه با مواضع هیات ایرانی از مواضع خو …

بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز جمعه

اخبار اقتصادی امروز ایسنا مجموعه ای از خبرهای مربوط به مذاکرات گازی، نارضایتی مردم از قطعات خودرو، جریان اخیر بازار طلا، یارانه، تلگرام و ایرلاین های جدید را در بر گرفته است.

 به گزارش ایسنا، برای مروری بر اخبار اقتصادی امروز-جمعه- این خبرگزاری گزیده ای از آنها در ادامه آمده است.
ترکمن ها هیات ایرانی را از فرودگاه بازگرداندند
درحالی که هیات مذاکره کننده ایرانی پس از زیاده خواهی ترکمن ها در مذاکرات گازی، با ترک مذاکرات درحال بازگشت به ایران بود، ترکمن ها در مواجهه با مواضع هیات ایرانی از مواضع خو …
بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز جمعه