بهزاد فراهانی و آتش تقی پور به تماشای ˝حکایت فین به روایت جن جین˝ نشستند

بهزاد فراهانی و آتش تقی پور در شب منتقدان و اهالی رسانه به تماشای نمایش ˝حکایت فین به روایت جن جین˝ نشستند. . . .