تحقیر مردم در تلگرام برای تفریح

تحقیر مردم در تلگرام برای تفریح
مرد جوانی که به انگیزه تفریح و سرگرمی با راه اندازی کانالی تلگرامی عکس شهروندان کرمانی را همراه مطالب غیرواقعی و توهین آمیز منتشر می کرد، دستگیر شد .

تحقیر مردم در تلگرام برای تفریح

مرد جوانی که به انگیزه تفریح و سرگرمی با راه اندازی کانالی تلگرامی عکس شهروندان کرمانی را همراه مطالب غیرواقعی و توهین آمیز منتشر می کرد، دستگیر شد .
تحقیر مردم در تلگرام برای تفریح

دانلود سریال و آهنگ