تخریب ابنیه تاریخی، به بهانه‌ی ارزش افزوده زمین در تهران

تخریب ابنیه تاریخی، به بهانه‌ی ارزش افزوده زمین در تهران
معاون اداره کل حفظ و احیای بناهای سازان میراث فرهنگی در برنامه زنده ˝صبح و گفت وگو˝ رادیو گفت وگو با اشاره به چرایی تخریب سازه‌های تاریخی در تهران، از جمله مهم‌ترین دلایل را ناظر بر وجود ارزش افزوده زمین در تهران عنوان کرد. . . .

تخریب ابنیه تاریخی، به بهانه‌ی ارزش افزوده زمین در تهران

معاون اداره کل حفظ و احیای بناهای سازان میراث فرهنگی در برنامه زنده ˝صبح و گفت وگو˝ رادیو گفت وگو با اشاره به چرایی تخریب سازه‌های تاریخی در تهران، از جمله مهم‌ترین دلایل را ناظر بر وجود ارزش افزوده زمین در تهران عنوان کرد. . . .
تخریب ابنیه تاریخی، به بهانه‌ی ارزش افزوده زمین در تهران

استخدام آموزش و پرورش