تصویب سند پیام رسان داخلی؛ بازتاب نگاه دولتی ها

تصویب سند پیام رسان داخلی؛ بازتاب نگاه دولتی ها
موضوع پیام رسان ها از آن دسته مباحثی است که در اشکال و چارچوب های بسیار متنوعی می تواند ارایه شود و تنها به “تلگرام” یا “اینستاگرام” محدود نمی شود. پیام رسان های بومی می توانند در چارچوبی متفاوت وارد عرصه رقابت با خارجی ها شوند.

تصویب سند پیام رسان داخلی؛ بازتاب نگاه دولتی ها

موضوع پیام رسان ها از آن دسته مباحثی است که در اشکال و چارچوب های بسیار متنوعی می تواند ارایه شود و تنها به “تلگرام” یا “اینستاگرام” محدود نمی شود. پیام رسان های بومی می توانند در چارچوبی متفاوت وارد عرصه رقابت با خارجی ها شوند.
تصویب سند پیام رسان داخلی؛ بازتاب نگاه دولتی ها