تعطیلی تالارهای نمایش به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

تعطیلی تالارهای نمایش به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
اجرای تالارهای نمایش به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تعطیل می‌شود. . . .

تعطیلی تالارهای نمایش به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

اجرای تالارهای نمایش به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تعطیل می‌شود. . . .
تعطیلی تالارهای نمایش به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

هنر