تقاضای تلگرام برای انتقال سرور به ایران

تقاضای تلگرام برای انتقال سرور به ایران
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با استقبال از فعالیت پیام رسان های داخلی، شرط حمایت دولتی از این پیام رسان ها را سرویس دهی به حداقل ۱۰ میلیون مشترک عنوان کرد.

تقاضای تلگرام برای انتقال سرور به ایران

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با استقبال از فعالیت پیام رسان های داخلی، شرط حمایت دولتی از این پیام رسان ها را سرویس دهی به حداقل ۱۰ میلیون مشترک عنوان کرد.
تقاضای تلگرام برای انتقال سرور به ایران

کرمان نیوز