تلگرام تکاور اینترنتی اسرائیل است

تلگرام تکاور اینترنتی اسرائیل است
امام جمعه زرین شهر گفت: باید توجه داشت که ماهیت برنامه تلگرام به رژیم صهیونیستی وابسته بوده که با هدف نفوذ و تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی وارد کشور شده است.

تلگرام تکاور اینترنتی اسرائیل است

امام جمعه زرین شهر گفت: باید توجه داشت که ماهیت برنامه تلگرام به رژیم صهیونیستی وابسته بوده که با هدف نفوذ و تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی وارد کشور شده است.
تلگرام تکاور اینترنتی اسرائیل است

عکس