تلگرام فیلتر شد

تلگرام فیلتر شد
تقریبا از شب گذشته،موجی از نگرانی در کاربران تلگرام در شهرستان زابل بوجود آمده است؛چرا که بطور مستمر این سرویس پیام رسانی و مبادله ی اطلاعات با مشکل قطعی روبه رو شده است.

تلگرام فیلتر شد

تقریبا از شب گذشته،موجی از نگرانی در کاربران تلگرام در شهرستان زابل بوجود آمده است؛چرا که بطور مستمر این سرویس پیام رسانی و مبادله ی اطلاعات با مشکل قطعی روبه رو شده است.
تلگرام فیلتر شد

car