توئیت آذری جهرمی: برای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تلاش می کنیم

توئیت آذری جهرمی: برای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تلاش می کنیم
گزینه ی احتمالی سکانداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در توئیتر و انتشار بخشی از فیلم مناظره ی تلویزیونی با موضوع انتقال سرورهای تلگرام به ایران، به لزوم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تاکید کرد.

توئیت آذری جهرمی: برای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تلاش می کنیم

گزینه ی احتمالی سکانداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در توئیتر و انتشار بخشی از فیلم مناظره ی تلویزیونی با موضوع انتقال سرورهای تلگرام به ایران، به لزوم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تاکید کرد.
توئیت آذری جهرمی: برای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تلاش می کنیم