توکلی: کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان آنها همت می طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی!

توکلی: کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان آنها همت می طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی!
نماینده مجلس نهم خطاب به جهانگیری نوشت: کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان آنها همت می طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی!
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، احمد توکلی در کانال تلگرام خود نوشت: “اول صبح خبرها را نگاه می کردم. ذیل خبری با عنوان «دستور رسیدگی جهانگیری درخصوص خبر دریافت حقوق غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور» ده ها اظهارنظر کاربران الف منتشر شده بود. تعجب کردم اکثر قاطع آنها در انتقاد از آقای جهانگیری بود. مضمون مشترک اغلب این انتقادها اعتراض به عدم اطلاع معاون اول و عدم رسیدگی پیشین بود. در …

توکلی: کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان آنها همت می طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی!

نماینده مجلس نهم خطاب به جهانگیری نوشت: کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان آنها همت می طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی!
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، احمد توکلی در کانال تلگرام خود نوشت: “اول صبح خبرها را نگاه می کردم. ذیل خبری با عنوان «دستور رسیدگی جهانگیری درخصوص خبر دریافت حقوق غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور» ده ها اظهارنظر کاربران الف منتشر شده بود. تعجب کردم اکثر قاطع آنها در انتقاد از آقای جهانگیری بود. مضمون مشترک اغلب این انتقادها اعتراض به عدم اطلاع معاون اول و عدم رسیدگی پیشین بود. در …
توکلی: کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان آنها همت می طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی!

car