تیترامشب/۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند

تیترامشب/۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند
در حالی که در لایه های بالای مدیریت فرهنگی کشور استراحت شبانگاهی و کارو فعالیت در روز به شدت توصیه می شود، اپراتورهای خدمات اینترنتی با ارائه مشوق هایی کاربرانشان را به استفاده از اینترنت شبانگاهی معتاد می کنند که تنبلی و افت تحصیلی از تبعات آن است.

تیترامشب/۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند

در حالی که در لایه های بالای مدیریت فرهنگی کشور استراحت شبانگاهی و کارو فعالیت در روز به شدت توصیه می شود، اپراتورهای خدمات اینترنتی با ارائه مشوق هایی کاربرانشان را به استفاده از اینترنت شبانگاهی معتاد می کنند که تنبلی و افت تحصیلی از تبعات آن است.
تیترامشب/۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند

خرید لینک

پرشین موزیک