جایزه معماری آسیا و نگاه معطوف به شرق

مراسم رونمایی شماره اختصاصی فصل نامه 2A با موضوع جایزه معماری آسیا ۲۰۱۵ روز پنجشنبه 6 اسفند در موزه هنرهای معاصر برگزار شد. . . .