جشن تولد 83 سالگی داود رشیدی / برومند: آقای رشیدی عاشق جشن تولد است

جشن تولد 83 سالگی داود رشیدی / برومند: آقای رشیدی عاشق جشن تولد است
احترام برومند همزمان با سالروز تولد همسرش داوود رشیدی گفت: آقای رشیدی عاشق جشن تولد است. . . .

جشن تولد 83 سالگی داود رشیدی / برومند: آقای رشیدی عاشق جشن تولد است

احترام برومند همزمان با سالروز تولد همسرش داوود رشیدی گفت: آقای رشیدی عاشق جشن تولد است. . . .
جشن تولد 83 سالگی داود رشیدی / برومند: آقای رشیدی عاشق جشن تولد است

روزنامه قانون