جمشید مشایخی یک نمایش را افتتاح می‌کند/ خبرهایی از تئاتر

جمشید مشایخی یک نمایش را افتتاح می‌کند/ خبرهایی از تئاتر
خبرهایی از معرفی داوران مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان خانه تئاتر و اجرای نمایش‌های ˝پدر یک‌دقیقه‌ای˝، ˝روزهای بی باران˝، ˝مستأجر˝ و ˝خواهران پاپن˝ را اینجا بخوانید. . . .

جمشید مشایخی یک نمایش را افتتاح می‌کند/ خبرهایی از تئاتر

خبرهایی از معرفی داوران مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان خانه تئاتر و اجرای نمایش‌های ˝پدر یک‌دقیقه‌ای˝، ˝روزهای بی باران˝، ˝مستأجر˝ و ˝خواهران پاپن˝ را اینجا بخوانید. . . .
جمشید مشایخی یک نمایش را افتتاح می‌کند/ خبرهایی از تئاتر

مجله اتومبیل