جولان شیطان در فضای مجازی!

جولان شیطان در فضای مجازی!
به گزارش خبرگزاری « حوزه » ، این که مرجع آگاه و روشن ضمیری همچون آیت الله العظمی مکارم شیرازی در توصیف شبکه های اجتماعی و به خصوص تلگرام از عنوان” لجنزار گندیده ای در زمینه فساد” استفاده می کنند، بی تعارف نشان از عُمق مصایبی دارد که امروز عرصه های نوین به خصوص در رابطه با اعتقادات و باورهای دینی مردم و نسل جوان پدید آورده اند.
البته کسی منکر ظرفیت های قابل توجه و گاه مثبت تلگرام و امثال آن نیست، اما هجمه تخریبی ناشی از محتواهای تولید شده در این پیام رسان های نوین ، اتفاق بسیار ناگواری است که بیم آن م …

جولان شیطان در فضای مجازی!

به گزارش خبرگزاری « حوزه » ، این که مرجع آگاه و روشن ضمیری همچون آیت الله العظمی مکارم شیرازی در توصیف شبکه های اجتماعی و به خصوص تلگرام از عنوان” لجنزار گندیده ای در زمینه فساد” استفاده می کنند، بی تعارف نشان از عُمق مصایبی دارد که امروز عرصه های نوین به خصوص در رابطه با اعتقادات و باورهای دینی مردم و نسل جوان پدید آورده اند.
البته کسی منکر ظرفیت های قابل توجه و گاه مثبت تلگرام و امثال آن نیست، اما هجمه تخریبی ناشی از محتواهای تولید شده در این پیام رسان های نوین ، اتفاق بسیار ناگواری است که بیم آن م …
جولان شیطان در فضای مجازی!